ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Aktualizacja klasyfikacji gruntów

Wydział Geodezji i Katastru

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział Komunikacji i Dróg

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji i Katastru

Międzynarodowe prawo jazdy

Wydział Komunikacji i Dróg

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie sportu

Wydział Spraw Społecznych

Nieodpłatne nadawanie dożywotnej działki rentowej na własność na rzecz byłego rolnika lub jego spadkobiercy, który tę nieruchomość użytkuje

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nieodpłatne nadawanie działki siedliskowej na własność na rzecz właściciela budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego państwu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nowe tablice rejestracyjne z nowym numerem - zniszczenie, utrata

Wydział Komunikacji i Dróg

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Przeniesienie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę na rzecz innej osoby

Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terytorium RP

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja sprzętu pływającego wykorzystywanego do amatorskiego połowu

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wydział Komunikacji i Dróg

Skierowanie dzieci i młodzieży do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Wydział Oświaty

Skierowanie dzieci i młodzieży do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Wydział Oświaty

Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Wydział Oświaty

Skierowanie dzieci i młodzieży zgodnie z postanowieniem sądu do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Wydział Oświaty

Sprowadzenie zwłok / szczątków ludzkich z obcego państwa

Wydział Spraw Społecznych

Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wydział Geodezji i Katastru

Udostępnianie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Katastru

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie prawa jazdy na podstawie wygenerowanego Profilu Kandydata na Kierowcę

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy lub wtórnika wypisu z tych dokumentów

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Wydział Komunikacji i Dróg

Wniosek o udostępnienie informacji, czy nieruchomość spełnia przesłanki art. 37a ust.1 pkt 3 ustawy o lasach

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział Komunikacji i Dróg

Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych oraz zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Wpisanie i anulowanie adnotacji "HAK", "L", "TAXI", "VAT", "EURO"

Wydział Komunikacji i Dróg

Wpisanie i anulowanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Wydział Komunikacji i Dróg

Wtórnik tablic rejestracyjnych (bez zmiany numeru) zniszczenie, utrata

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydanie dziennika budowy

Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

Wydanie karty wędkarskiej/ wymiana karty wędkarskiej

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Wydanie pozwolenia na budowę

Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

Wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydanie wtórnika karty pojazdu

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydawanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych

Wydział Komunikacji i Dróg

Wykreślenie z księgi wieczystej ciężaru realnego ustanowionego na rzecz skarbu państwa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku możliwości dalszych zapisów

Wydział Komunikacji i Dróg

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska, adresu

Wydział Komunikacji i Dróg

Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

Wydział Komunikacji i Dróg

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy

Wydział Komunikacji i Dróg

Wymiana znaku legalizacyjnego

Wydział Komunikacji i Dróg

Wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela

Wydział Komunikacji i Dróg

Zakładanie i rejestracja Klubów Sportowych

Wydział Spraw Społecznych

Zakładanie i rejestracja Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wydział Spraw Społecznych

Zakładanie i rejestracja stowarzyszeń zwykłych

Wydział Spraw Społecznych

Zakładanie i rejestracja Uczniowskich Klubów Sportowych

Wydział Spraw Społecznych

Zaświadczenie do licencji wspólnotowej

Wydział Komunikacji i Dróg

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zawiadomienie o wpisaniu / wykreśleniu współwłaściciela

Wydział Komunikacji i Dróg

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wydział Komunikacji i Dróg

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wydział Komunikacji i Dróg

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zgłaszanie zmian objętych ewidencją gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Katastru

Zgłaszanie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy

Wydział Komunikacji i Dróg

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego

Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zgłoszenie projektu robót geologicznych obejmujących wiercenia dla wykorzystania ciepła Ziemi

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zgłoszenie robót budowlanych

Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót geologicznych

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zmiana danych technicznych, rodzaju pojazdu

Wydział Komunikacji i Dróg

Zmiana lasu na użytek rolny (na podstawie art. 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach)

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zmiana lub nadanie numeru nadwozia, podwozia, ramy lub tabliczki znamionowej

Wydział Komunikacji i Dróg

Zmiana pozwolenia na budowę

Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

Zmiana pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

zmiana terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy

Wydział Komunikacji i Dróg

Zmiany w wykazie pojazdów ujętych w ramach licencji na krajowy drogowy transport rzeczy/ osób/ zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wydział Komunikacji i Dróg

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów

Wydział Komunikacji i Dróg
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu